Головна Дозвільні документи Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
Положення про управління

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації

27.05.2013 № 162-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

 

 

1.Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - управління), що утворюється головою Миколаївської обласної державної адміністрації, входить до складу  обласної державної адміністрації і в межах Миколаївської області забезпечує виконання покладених на це  управління завдань.

2. Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації є правонаступником майна, прав та обов’язків управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації, відділу у справах релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, відділу у справах національностей Миколаївської обласної державної  адміністрації.

3. Управління підпорядковане голові Миколаївської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству культури України.

4. Управління є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини  Миколаївської обласної державної адміністрації.

5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Миколаївської обласної державної адміністрації, рішеннями Миколаївської обласної ради та цим Положенням.

7.Основними завданнями управління відповідно до визначених галузевих повноважень є:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території Миколаївської області;

2) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

3) доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

5) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

6) сприяння  збереженню культурної спадщини;

7) гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

8) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

9) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист  працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

8. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови Миколаївської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Миколаївської обласної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує або бере участь у підготовці  проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) здійснює відповідно до законодавства координацію клубних, бібліотечних, музейних, театрально-концертних установ та нав­чальних закладів, культури та мистецтв;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) забезпечує захист персональних даних;

29) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

 

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців в межах наданих повноважень;

30) сприяє:

формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно - і відеоустановок, кон­цертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх про­мислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів культурного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культур­ної спадщини;

діяльності творчих спілок, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтв та охорони культур­ної спадщини;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури,  мистецтв та охорони культурної спадщини;

збереженню та розвитку етнічної, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримує розвиток національно-культурних традицій;

проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

збереженню та розвитку релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій,  вирішенню  спірних між церковних питань, проведенню богослужінь,    релігійних   обрядів, церемоній  та процесій, а також    паломництву віруючих;

в межах наданих повноважень вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, підготовці та поданню голові Миколаївської обласної державної адміністрації та Міністерству культури України своїх пропозицій із зазначених питань;

налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, паломництву віруючих;

участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженню їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

будівництву, ремонту та реставрації культових будівель, створенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутами діяльності;

31) проводить вивчення та аналіз на території області:
потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, державно – церковних відносин  та захисту прав національних меншин України;

фінансового забезпечення закладів культури, мистецтва, мистецької освіти, національних меншин  області, здійс­нення видатків на охорону культурної спадщини;

тенденцій етнонаціонального, етнокультурного та  релігійного розвитку та процесів в області, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі;

32) подає Міністерству культури України у встановленому законодавством порядку пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин , релігії та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій  у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

33) інформує Міністерство культури України про:
музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

34) бере участь у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, державно-конфесійних та міжконфесійних відносин та захисту прав національних меншин, а також державної мовної політики;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
розробці пропозицій щодо будівництва об'єктів галузі, залученні інвестицій для розвитку культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

35) забезпечує:

формування,  діяльність та збереження базової  мережі  закладів  культури, закладів освіти сфери культури (місцевого рівня);

функціонування і розвиток мережі музеїв, бібліотек, початкових  спеціалізованих  мистецьких  навчальних закладів (шкіл естетичного виховання  та  студій),  закладів клубного типу,  кінотеатрів,  кіно -, відеопрокатних підприємств,  об'єднань;

збереження культурних цінностей на території області, охорону культурної спадщини, захист історичного середовища;

захист  об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

збереження нематеріальної культурної спадщини,  в тому  числі традиційної   народної   культури,   мов,   діалектів  і  говірок, фольклору,  традицій,  звичаїв  і   обрядів,   народних   художніх промислів та ремесел, історичних топонімів тощо;

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

підготовку та передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

захист та реалізацію прав гарантованих Конституцією та законами України прав осіб, які належать до національних меншин України;

заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень у межах своєї компетенції; 

36) організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, свят професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народної художньої творчості та інших заходів у сфері  культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків, мовної політики інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

37) погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетво­рень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відпо­відно до закону;

 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

розміщення   реклами  на  пам’ятках  культурної   спадщини   місцевого значення в межах зон їх охорони;

відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

38) видає дозволи на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

39) видає дозволи на відновлення земляних робіт;

40) реєструє дозволи  на проведення археологічних розвідок, розкопок;

41) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спад­щини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсут­ності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», дозволів або з відхиленням від них;

42) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини;

43) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

44) здійснює нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації пам'яток та інших робіт на пам'ятках в межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

45) визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони;

46) встановлює режим  використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

47) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

48) здійснює контроль за:

виконанням Закону «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;

49) веде та здійснює облік:

об’єктів культурної спадщини;

музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

проведення гастрольних заходів і подання Міністерству культури України відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

ведення реєстру релігійних організацій, що діють у області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

50) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

51) здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх на відповідність законодавству та подає пропозиції голові Миколаївської обласної державної адміністрації;

52) вживає відповідно до своєї компетенції заходів до запобігання
виникненню міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів;

53) виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

54) надає організаційно-методичну допомогу та здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності;

55) організовує роботу та проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення, і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

56) організовує збирання, оброблення, надання  статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігійних організацій та захисту прав національних меншин України;

57) здійснює моніторинг  стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігійної мережі області;

58) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, мистецтва  охорони культурної спадщини, міжетнічних та міжконфесійних стосунків, мовної політики, а також проводить іншу роз'яснювальну та інформаційну роботу з питань, що належать до його компетенції;

59) запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;

60) зміцнює міжнародні і міжрегіональні культурні зв’язки;

 

61) здійснює інші передбачені законом функції і повноваження, що випливають з покладних на управління завдань; 

 

9. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Миколаївської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів Миколаївської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Миколаївської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Миколаївської обласної державної адміністрації у сфері культури, охорони культурної спадщини, релігійних відносин, захисту прав національних меншин України;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

10.Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Миколаївської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Миколаївської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України в установленому законодавством порядку.

 

12.  Начальник управління:

            1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в  управлінні;

2) подає на затвердження голові Миколаївської обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Миколаївської обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою Миколаївської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Миколаївської обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Миколаївської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Миколаївській області;

В області постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності гральних закладів

Голова облдержадміністрації Микола Круглов доручив начальнику Управління МВС України в Миколаївській області Михайлу Слєпаньову терміново вжити заходи щодо незаконної діяльності сімнадцяти залів гральних автоматів, які розміщені в межах міста Миколаєва (з посиланням на адреси та назви зазначених залів).

В області постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності гральних закладів

Голова облдержадміністрації Микола Круглов доручив начальнику Управління МВС України в Миколаївській області Михайлу Слєпаньову терміново вжити заходи щодо незаконної діяльності сімнадцяти залів гральних автоматів, які розміщені в межах міста Миколаєва (з посиланням на адреси та назви зазначених залів).

Всі новини області →


-->