Головна Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
Засідання краєзнавчого клубу «БібліоКліо».

12/06/2018

11 червня в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося чергове засідання краєзнавчого клубу «БібліоКліо», учасниками якого стали відомі миколаївські науковці, краєзнавці та викладачі історії ЗОШ районів – слухачі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Начальник управління державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області С. М. Яценко розповів про серію каталогів-довідників усіх районів Миколаївської області «Пам’ятки археології...», що використовуються у роботі в органах місцевого самоврядування, при викладанні історії, краєзнавства і необхідні для збереження пам’яток історії нашого краю.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області І. О. Снитко, один з авторів-упорядників ряду видань про життя і діяльність відомих в Україні археологів краю, зупинився на серії книг «Миколаївські археологи», що були видані протягом 2017–2018 рр. видавництвом «Яслав». 

Відомий краєзнавець О. М. Шарафанов приділив увагу історіографічним дослідженням різних періодів історії, особливостям виховання самосвідомості та ідентичності миколаївців. Він ознайомив присутніх з історико-краєзнавчою книгою «Миколаївщина козацька» (одним з авторів якої є), що стала кращою миколаївською книгою 2018 р. на XІІ обласному конкурсі «Краща Миколаївська книга».

Кандидат медичних наук, доктор історичних наук, професор кафедри природничо-математичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, автор праць з історії медицини на Миколаївщині В. С. Єрмілов розповів про свої наукові дослідження останніх років, що заповнюють прогалини в історії регіону щодо медичного страхування, діяльності лікувальних курортів та громадської медицини на території Півдня України. Науковець поділився з присутніми своїми планами на майбутнє щодо написання книги з історії медицини нашого краю до 1917 р. та біографічного словника присвяченого людям, пов’язаних з медициною Миколаївщини.

Про адаптоване україномовне видання праці відомого миколаївського громадського і політичного діяча Г. М. Ге «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу (17901890)» розповів заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею В. В. Чернявський, який займався перекладом тексту та підготовкою видання до друку. Книгу – бібліографічну рідкість на сьогоднішній час – надруковано у видавництві «Іліон» за кошти видавця А. В. Румянцевої. В обласній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова зберігається два оригінали видання (з шести збережених на Миколаївщині).

Кандидат історичних наук, доцент кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О. В. Волос подарувала бібліотеці свої праці та підкреслила значущість краєзнавчих засідань, адже у Миколаєві багато людей, які прагнуть пізнати історію краю.

Наприкінці зустрічі вчитель історії Баштанського району розповіла про книги «Баштанському роду нема переводу», «Баштанський футбол» та ін., які видають небайдужі жителі району з метою збереження історичної пам’яті та наслідування молодими поколіннями життєвого шляху своїх видатних земляків.

Meeting of the Local History Club «BiblioClio»

 

On June 11, a regular meeting of the regional library «BiblioClio» took place, the participants of which were well-known Mykolaiv scholars, ethnographers and history teachers of secondary schools - students of the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education.

Head of the State Inspection for the Protection of Monuments of Culture in the Mykolaiv region S. Yatsenko told about a series of directory directories of all districts of Mykolaiv region «Memorials of archeology ...» used in work in local self-government bodies, in the teaching of history , regional studies and necessary for the preservation of the monuments of the history of our region.

I.O. Snitko, one of the authors of the compilation of a number of publications about the life and work of the well-known archaeologists of the region in Ukraine,  a Ph.D. in History, a senior researcher at the State Inspection for the Protection of Monuments of Culture in the Mykolaiv Region, stopped at a series of books «Mykolaiv Archeologists» which were published during the period 2017-2018 by the publishing house «Yaslav».

Famous ethnographer O. M. Sharafanov devoted attention to historiographical studies of different periods of history, peculiarities of self-awareness and identity of Mykolaiv. He acquainted the participants with the historical-local history book «Mykolaiv Cossack» (one of whose authors is), which became the best Mykolaiv book in 2018 at the XIII regional competition «The Best Mykolaiv Book».

V.S. Yermilov, the candidate of medical sciences, doctor of historical sciences, professor of the department of natural and mathematical education of the Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education, author of works on the history of medicine in Mykolaiv region V.S. Yermilov told about his scientific researches of recent years, filling the gaps in the history of the region regarding medical insurance , activities of medical resorts and public medicine in the territory of the South of Ukraine. The scientist shared with his audience his future plans for writing a book on the history of medicine of our region until 1917 and a biographical dictionary devoted to people associated with the medicine of Mykolaiv region.

The adapted Ukrainian-language publication of the work of the well-known Mykolaiv public and political figure G. M. Ge «Historical sketch of the centuries-old existence of the city of Mykolaiv at the mouth of Ingula (1790-1890)» said Deputy Director on the scientific work of the Mykolaiv Regional Museum of Local Lore V.V. Chernyavsky, who was engaged translation of the text and preparation of the publication for printing. The book - a bibliographic rarity for today - is published in the publishing house «Ilyon» at the expense of the publisher A.V. Rumyantsev. In the O. Hmyryov regional scientific library  retains two originals of the edition (out of six preserved in Mykolaiv region).

O. V. Volos gave the library his works and emphasized the importance of local lore meetings as a candidate of historical sciences, associate professor of the department of philosophical education, theory and methodology of social science subjects of Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education, because in Mykolaiv there are many people who aspire to know the history of the region.

At the end of the meeting, the history teacher of Bashtanka district told about the books «Bashtansky kind of no translation», «Bashtanka football» and others, which are issued by indifferent residents of the district in order to preserve the historical memory and immitate the young generations of the way of life of their prominent compatriots.


http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

Всі події →